Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden (hierna te noemen: ”deze Voorwaarden”) van Bitcoinlessen.nl (hierna te noemen: “bitcoinlessen.nl”) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: De onderhavige voorwaarden.

 • Lessen: Online opleidingsmaterialen die worden aangeboden via het account binnen de online leeromgeving (www.bitcoinlessen.nl) van bitcoinlessen.nl
 • Dienst: Het totaal van de tussen opdrachtgever en Bitcoinlessen.nl overeengekomen werkzaamheden en te leveren diensten en producten.
 • Inlogaccount: Uniek account per gebruiker om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening, via het Platform.
 • Opdrachtgever: De rechtspersoon of natuurlijke persoon, eventueel handelend in uitvoering van een beroep of bedrijf, die met bitcoinlessen.nl een overeenkomst heeft gesloten, ook wel gebruiker genoemd.
 • Partij(en): Opdrachtgever en bitcoinlessen.nl, gezamenlijk of apart.
 • Overeenkomst: De overeenkomst zoals tot stand gekomen door aanbod en aanvaarding (artikel 3) door opdrachtgever en bitcoinlessen.nl, waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.
 • Schriftelijk: Onder Schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook e-mail of faxberichten voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat en kan worden vastgesteld dat de andere partij de elektronische communicatie heeft ontvangen.
 • Platform: De online leeromgeving (www.bitcoinlessen.nl) van bitcoinlessen.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen bitcoinlessen.nl en een opdrachtgever/gebruiker betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als bitcoinlessen.nl en opdrachtgever/gebruiker deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming

De overeenkomst tussen bitcoinlessen.nl en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:

 • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en bitcoilessen.nl,
 • ofwel door aanschaf van een les via de website,

Artikel 4. Annulering Dienst (door gebruiker)

De opdrachtgever kan de diensten schriftelijk annuleren indien deze nog niet heeft deelgenomen aan de les. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door bitcoinlessen.nl. 

Artikel 5. Annulering Dienst (door Bitcoinlessen.nl)

Bitcoinlessen.nl kan de Dienst te allen tijde en zonder opgaaf van reden annuleren. opdrachtgever/gebruiker krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 7. Beëindiging Cursus (door bitcoinlessen.nl)

Bitcoinlessen.nl heeft het recht de cursus en/of het Premium membership van de opdrachtgever te allen tijde op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van het platform, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.

Artikel 8. Prijzen

De prijzen voor diensten/cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. Bitcoinlessen.nl heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 9. Facturering

Betaling van het verschuldigde offerte danwel cursus geld moet binnen 14 dagen na de opdrachtbevestiging plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de  betalingsverplichting kan bitcoinlessen.nl overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van  opdrachtgever/gebruiker. Wanneer bij aanvang van de opdracht of cursus niet het gehele overeengekomen bedrag is voldaan, wordt het recht op deelname
aan de cursus opgeschort, totdat het volledige overeengekomen bedrag is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 10. Intellectuele eigendommen

Bitcoinlessen.nl respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot in de cursus danwel op andere plekken gepresenteerde informatie, waaronder video’s,  teksten, grafisch materiaal en logo’s. De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van bitcoinlessen.nl op de inhoud van de website, zowel in haar geheel, als gedeelten daarvan, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan bitcoinlessen.nl

Verspreiding in welke vorm dan ook is ten strengste verboden en een compenserende schadevergoeding zal worden gevorderd van overtredende partijen, zowel zakelijke als particuliere personen.

Artikel 11. Overige bepalingen

 • Het opleidingsmateriaal danwel andere uitingen bevatten uitsluitend de persoonlijke ideeën en opinies van bitcoinlessen.nl. De informatie die het opleidingsmateriaal bevat heeft louter een educatieve waarde.
 • De Dienst wordt door bitcoinlessen.nl naar eigen inzicht uitgevoerd, maar in elk geval naar behoren en met volledige inzet, inzicht en kennis. Opdrachtgever erkent dat opdrachtgever geen enkele instructiebevoegdheid heeft ter zake van de door Bitcoinlessen.nl uit te voeren diensten.
 • Bitcoinlessen.nl bezit geen vergunning voor advisering over financiële diensten of voor beleggingen van de Nederlandse Bank. Bitcoinlessen.nl voorziet uitdrukkelijk niet in het geven van beleggingsadviezen op welke wijze dan ook. Opdrachtgever erkent dat niets op de website beleggingsadviezen bevat en dat geen enkel onderdeel van de website als zodanig beschouwd dient te worden. De door Bitcoinlessen.nl aangeboden diensten leggen enkel en alleen uit hoe beleggen werkt en geven algemene beleggingstips. Opdrachtgever dient zelf rekening te houden met de risico’s die beleggen met zich meebrengen.
 • Bitcoinlessen.nl staat niet in voor de reacties die andere gebruikers op de website op bepaalde onderdelen geven. Bitcoinlessen.nl zal zich inspannen om onjuiste of onvolledige reacties te verbeteren of te verwijderen, maar garandeert niet dat dit direct gebeurd. Het is mogelijk dat er onwaarheden door andere gebruikers op de website worden geplaatst.
 • De totale aansprakelijkheid van Bitcoinlessen.nl tegenover Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 • Hoewel het opleidingsmateriaal met de uiterste zorg is samengesteld, kan er geen enkele aansprakelijkheid aanvaard worden voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden, dan wel de gevolgen daarvan.
 • Bitcoinlessen.nl is een werk in uitvoering en als zodanig kunnen dingen worden gewijzigd, toegevoegd of weggenomen. We behouden ons het recht voor om de website en deze voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken, naar eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de nieuwste Algemene  voorwaarden.